Politika sociální odpovědnosti

Jsme firma zabývající se velkoobchodem a maloobchodem spojovacího materiálu. Ke svým zaměstnancům i k dalším zainteresovaným stranám se chováme sociálně odpovědně, přičemž respektujeme systém managementu sociální odpovědnosti podle normy ISO 26000. Cílem je vytvářet a udržovat důvěru zaměstnanců i zákazníků v naše sociálně odpovědné a etické jednání vůči. 

Toto základní motto naplníme soustředěním se na následující zásady:

Přijali jsme proto politiku sociální odpovědnosti s mottem:

„Největší hodnotu pro nás mají lidé - naši zaměstnanci i externisté, se kterými jakkoli spolupracujeme!“

 

 


1. Standardní systém managementu sociální odpovědnosti
Základem systému sociální odpovědnosti jsou hodnoty: odpovědnost vůči zaměstnancům, transparentnost jednání, etické chování, ohled na zájmy všech zainteresovaných stran, respektování právního řádu i mezinárodních standardů a respektování lidských práv.

 

Systém managementu sociální odpovědnosti je organickou součástí celkového řízení. Firma se zavazuje systém sociální odpovědnosti nejen dodržovat, ale i neustále zlepšovat.

 

Systém sociální odpovědnosti je dokumentovaný v rámci soustavy řídicích dokumentů společnosti a na základě toho je kdykoli kontrolovatelné jeho naplňování v praxi.

 

Tato politika sociální odpovědnosti je k dispozici všem zaměstnancům společnosti a je prostřednictvím webových stránek k dispozici i veřejnosti.

2. Zásady sociální odpovědnosti dodržované vůči zaměstnancům
Nediskriminace. Firma vytváří rovné příležitosti pro všechny své zaměstnance, a to při jejich přijetí do zaměstnání i v profesním růstu. Pravidla pro zaměstnávání jsou stejná pro všechny zaměstnance bez rozdílu a nemá na ně vliv, rasa, pohlaví, politická příslušnost, vyznání, osobní vztahy s nadřízeným ani další podobné skutečnosti.

 

Právo na soukromí. Firma úzkostlivě chrání soukromí zaměstnanců, neshání o něm informace, a pokud se nějaké dozví z iniciativy zaměstnance, nešíří je dále. Chrání osobní údaje zaměstnanců v informačních systémech.

 

Zabránění nucené práci. Firma nikdy nevyužije nucené práce, např. dětské práce. Vždy respektuje limity dané právním řádem České republiky.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Firma má vytvořený funkční systém BOZP, který je personálně završen, materiálně vybaven a zahrnuje systém kontrol.

 

Vhodné pracovní prostředí. S ohledem na používané technologie firma vytváří a ověřuje co nejvhodnější pracovní prostředí ve všech prostorách.

 

Vyjednávání se zaměstnanci. Ve firmě není odborová organizace. Firma proto účinně vyjednává o sociální a jiných otázkách přímo se zaměstnanci nebo jejich zástupci. a reaguje na jejich podněty.

 

Pracovní podmínky a mzdy. Firma vytváří vhodné pracovní podmínky týkající se rozvržení pracovní doby vč. dodržování limitů přesčasové práce. Má transparentní mzdový systém zabezpečující slušnou životní úroveň.

 

Pracovní smlouvy. Firma zaměstnává pouze na základě právně i eticky bezchybných pracovních smluv a dohod.

 

Profesní rozvoj. Firma podporuje vzdělávání zaměstnanců vázané na jejich pracovní pozici a případně i pro jejich další rozvoj.

 

Ohled na osobní život zaměstnanců. Firma při stanovování pracovního režimu a plánu dovolených bere ohled na zájmy zaměstnanců z hlediska dostupnosti pracoviště a odpočinku zaměstnanců.

 

Respektování důstojnosti zaměstnanců. Důstojnost zaměstnanců je důležitou hodnotou chráněnou tak, že ji respektuje každý vedoucí zaměstnanec, přičemž zároveň dohlíží na to, aby ze strany jiných spolupracovníků nebo vedoucích nebyla narušována.

3. Zásady sociální odpovědnosti dodržované vůči okolí firmy
Zásady sociální odpovědnosti firma promítá do kontaktů se zákazníky, a to v oblastech propagace, reklamy, prodeje zboží a ochrany osobních údajů.

 

Stejné zásady sociální odpovědnosti firma promítá i do kontaktů se svými dodavateli. Zvláštní pozornost věnuje firma dodavatelům z rizikových oblastí.

 

Zásady sociální odpovědnosti dále firma promítá do vztahů se státní správou, s místní veřejností, s konkurenty a též s orgány a organizacemi zabývajícími se životním prostředím.