Politika firmy (integrovaná)

Jsme firmou zaměřenou na obchod spojovacím materiálem. Ve snaze trvale uspokojovat požadavky našich zákazníků na kvalitu produktů i služeb a ve snaze ochránit životní prostředí i zdraví zaměstnanců budujeme efektivní integrovaný systém řízení s uplatněním zásad moderního managementu a oborových mezinárodních norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 (systém řízení kvality)
 • ČSN EN ISO 14001:2016 (systém environmentálního řízení)
 • ČSN OHSAS 18001:2008 (systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Naším cílem je poskytovat zákazníkům zboží a služby v kvalitě založené na komplexních a stále se rozvíjejících znalostech a tím vybudovat prostředí pro trvalou důvěru a rozvoj.

Přijali jsme proto politiku s mottem:

„Jsme tu pro své zákazníky!“

Při naplňování tohoto motta se soustřeďujeme na následující oblasti:

1. Integrovaný systém řízení respektující mezinárodní normy

 1. Vedení firmy se ztotožňuje s ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2016, proto ji využívá v celé firmě. Spravuje kontext firmy zahrnující vztah k externím poskytovatelům, zákazníkům, zaměstnancům, konkurentům, státu a k regionální veřejnosti. Přitom řídí rizika existující v rámci uvedených vztahů.
 2. Integrovaný systém managementu podle mezinárodních standardů je organickou součástí celkového řízení firmy.
 3. V systému řízení uplatňujeme princip neustálého zlepšování.

2. Právní a etický základ všech aktivit společnosti

 1. Přijímáme závazek, že všechny aktivity společnosti probíhají v souladu s platnými právními normami.
 2. K ochraně životního prostředí a ochraně životů a zdraví zaměstnanců i externistů přistupujeme eticky a provádíme opatření i nad rámec závazné legislativy.

3. Zlepšování kvality výrobků a služeb

 1. Kvalita v našem pojetí zahrnuje technickou úroveň zboží včetně obalů, úroveň služeb spojených se zbožím, kvalitní komunikaci se zúčastněnými stranami, předvídání budoucích potřeb zákazníků a dlouhodobou udržitelnost všech výše uvedených složek.
 2. Řídíme všechny firemní činnosti tak, aby bylo splněno každé reálné specifické přání a očekávání zákazníků.
 3. Problémy a požadavky zákazníků řešíme rychle, vstřícně a s ohledem na potřeby zákazníků a k jejich maximální spokojenosti.

4. Odpovědný vztah k životnímu prostředí

 1. Zavádíme pouze logistické technologie s minimálním dopadem na životní prostředí. Dopady nových technologií hodnotíme ještě před rozhodnutím o jejich realizaci.
 2. Na trh a k dalšímu zpracování zavádíme pouze takové zboží, u kterého je vyřešeno šetrné použití ve vztahu k životnímu prostředí – při skladování, při užívání i likvidaci.
 3. Trvale hledáme možnosti snižování spotřeby energií a vstupujících materiálů.
 4. Řídíme množství nebezpečných látek a v součinnosti s dodavateli řešíme množství a druhy odpadů.
 5. Důslednou prevencí předcházíme haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí.

5. Odpovědný vztah k životům a zdraví zaměstnanců i návštěvníků firmy

 1. Zlepšujeme pracovní prostředí a hygienu práce. Hodnotíme bezpečnostní rizika všech činností a pracovišť a problémy odstraňujeme podle jejich naléhavosti.
 2. Zavádíme technologie s minimálním dopadem na zdraví zaměstnanců i externistů.
 3. Systematicky sledujeme a vyhodnocujeme potenciální i skutečnou nehodovost a na základě vyhodnocení přijímáme nápravná a preventivní opatření.
 4. Vyžadujeme od svých partnerů dokumentované záruky, že při jejich činnosti v areálu naší firmy i mimo něj neohrozí životy a zdraví našich zaměstnanců.

6. Vzdělávání a komunikace

 1. K prodávanému zboží poskytujeme zákazníkům potřebné informace.
 2. Vzděláváme a motivujeme zaměstnance k provádění činností způsobem odpovědným k životům, zdraví a životnímu prostředí.
 3. Otevřeně komunikujeme se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami v záležitosti životního prostředí a bezpečnosti práce. Přijímáme podněty na zlepšování prostředí a reagujeme na ně.
 4. Různými formami ověřujeme účinnost vzdělávání a komunikace.

7. Součinnost dodavatelů materiálů a služeb

 1. Dodavatelé jsou naši důležití partneři při zajišťování kvality a ochrany životního i pracovního prostředí. Dodavatelé s kvalitně zavedeným systémem řízení kvality mají přednost.
 2. Kvalitní otevřenou komunikací, plněním všech (i nepsaných) dohod a seriozní platební politikou vytváříme prostředí důvěry mezi firmou a dodavateli.
 3. Prosazujeme ochranu životního prostředí a environmentu u svých smluvních partnerů a upřednostňujeme partnery, kteří uplatňují stejné principy jako my.

8. Součinnost zaměstnanců

 1. Kvalifikovaný, informovaný a motivovaný zaměstnanec je naším významným potenciálem. Pečujeme o jeho vzdělávání a informovanost.
 2. Vedeme každého zaměstnance k tomu, aby odevzdával pouze bezvadnou práci.
 3. Vztahy mezi jednotlivými pracovišti firmy a jednotlivými zaměstnanci jsou založeny na principu zákazník – dodavatel, to znamená, že netolerujeme ani interní nekvalitní práci.

Tato Politika firmy je prohlášením společnosti o jejích záměrech a zásadách v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti. Politika firmy je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot. Zaměstnanci společnosti jsou s Firemní politikou seznamováni, přičemž odpovídají za její plnění.