Politika firmy (integrovaná)

Jsme firmou zaměřenou na obchod spojovacím materiálem. Ve snaze trvale uspokojovat požadavky našich zákazníků na kvalitu produktů i služeb a ve snaze ochránit životní prostředí i zdraví zaměstnanců budujeme efektivní integrovaný systém řízení s uplatněním zásad moderního managementu a oborových mezinárodních norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2009 (systém managementu kvality – QMS)
 • ČSN EN ISO 14001:2005 (systém managementu životního prostředí – EMS)
 • ČSN ISO 45001:2018 (systém managementu bezpečnosti – SMS)

Naším cílem je poskytovat zákazníkům zboží a služby v kvalitě založené na komplexních a stále se rozvíjejících znalostech a tím vybudovat prostředí pro trvalou důvěru a rozvoj.

Přijali jsme proto politiku s mottem:

„Jsme tu pro své zákazníky!“

Při naplňování tohoto motta se soustřeďujeme na následující oblasti:

1. Integrovaný systém řízení respektující mezinárodní normy

 1. Vycházíme z toho, že integrovaný systém řízení, který respektuje mezinárodně uznávané standardy, je základem neustálého zlepšování všech procesů, hospodářského růstu a zlepšování firemního profilu.
 2. V rámci managementu řídíme svůj firemní kontext s vazbou na zainteresované strany a řídíme svá rizika jako nepřetržitý proces.
 3. Zlepšování systému managementu společnosti považujeme za nepřetržitý proces. Odstraněny musí být nejen chyby, ale i jejich příčiny.
 4. Aktivně zavádíme zásady integrovaného systému řízení do všech externích vztahů majících vliv na kvalitu, environment i bezpečnost, tj. do vztahů se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a státními orgány.

2. Právní a etický základ všech aktivit společnosti

 1. Přijímáme závazek, že všechny aktivity společnosti probíhají v souladu s platnými právními normami.
 2. K ochraně životního prostředí a ochraně životů a zdraví zaměstnanců i externistů přistupujeme eticky a provádíme opatření i nad rámec závazné legislativy.

3. Zlepšování kvality výrobků a služeb

 1. Kvalita v našem pojetí zahrnuje technickou úroveň zboží včetně obalů, úroveň služeb spojených se zbožím, kvalitní komunikaci se zúčastněnými stranami, předvídání budoucích potřeb zákazníků a dlouhodobou udržitelnost všech výše uvedených složek.
 2. Řídíme všechny firemní činnosti tak, aby bylo splněno každé reálné specifické přání a očekávání zákazníků.
 3. Problémy a požadavky zákazníků řešíme rychle, vstřícně a s ohledem na potřeby zákazníků a k jejich maximální spokojenosti.

4. Odpovědný vztah k životnímu prostředí

 1. Zavádíme pouze logistické technologie s minimálním dopadem na životní prostředí. Dopady nových technologií hodnotíme ještě před rozhodnutím o jejich realizaci.
 2. Na trh a k dalšímu zpracování zavádíme pouze takové zboží, u kterého je vyřešeno šetrné použití ve vztahu k životnímu prostředí – při skladování, při užívání i likvidaci.
 3. Trvale hledáme možnosti snižování spotřeby energií a vstupujících materiálů.
 4. Řídíme množství nebezpečných látek a v součinnosti s dodavateli řešíme množství a druhy odpadů.
 5. Důslednou prevencí předcházíme haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí.

5. Odpovědný vztah k životům a zdraví zaměstnanců i návštěvníků firmy

 1. Zlepšujeme pracovní prostředí a hygienu práce. Hodnotíme bezpečnostní rizika všech činností a pracovišť a problémy odstraňujeme podle jejich naléhavosti. rizikovosti
 2. Zavádíme technologie s minimálním dopadem na zdraví zaměstnanců i externistů.
 3. Systematicky sledujeme a vyhodnocujeme potenciální i skutečnou úrazovost a na základě vyhodnocení přijímáme nápravná a preventivní opatření.
 4. Vyžadujeme od svých partnerů dokumentované záruky říká se tomu hodnocení rizik, že při jejich činnosti v areálu naší firmy i mimo něj neohrozí životy a zdraví našich zaměstnanců.
 5. Základem pro zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obousměrná komunikace mezi vedením a zaměstnanci, která je otevřená a dokumentovaná. Týká se jak plánů do budoucna v BOZP, tak řešení nastalých problémů.
 6. Pravidelně zajišťujeme lékařské prohlídky zaměstnanců u pracovně smluvního lékaře podle schválené kategorizace práce krajskou hygienickou stanicí.
 7. Zaměstnavatel pravidelně zajišťuje školení PO – BOZP a odborná školení.

6. Vzdělávání a komunikace

 1. K prodávanému zboží poskytujeme zákazníkům potřebné informace.
 2. Vzděláváme a motivujeme zaměstnance k provádění činností způsobem odpovědným k životům, zdraví a životnímu prostředí.
 3. Otevřeně komunikujeme se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami v záležitosti životního prostředí a bezpečnosti práce. Přijímáme podněty na zlepšování prostředí a reagujeme na ně.
 4. Různými formami ověřujeme účinnost vzdělávání a komunikace.

7. Součinnost dodavatelů materiálů a služeb

 1. Dodavateléjsounašidůležitípartneřipřizajišťováníkvalityaochranyživotníhoipracovníhoprostředí. Dodavatelé s kvalitně zavedeným systémem řízení kvality mají přednost.
 2. Kvalitní otevřenou komunikací, plněním všech (i nepsaných) dohod a seriozní platební politikou vytváříme prostředí důvěry mezi firmou a dodavateli.
 3. Prosazujeme ochranu životního prostředí a environmentu u svých smluvních partnerů a upřednostňujeme partnery, kteří uplatňují stejné principy jako my.

8. Součinnost zaměstnanců

 1. Kvalifikovaný, informovaný a motivovaný zaměstnanec je naším významným potenciálem. Pečujeme o jeho vzdělávání a informovanost.
 2. Vedeme každého zaměstnance k tomu, aby odevzdával pouze bezvadnou práci.
 3. Vztahy mezi jednotlivými pracovišti firmy a jednotlivými zaměstnanci jsou založeny na principu zákazník – dodavatel, to znamená, že netolerujeme ani interní nekvalitní práci.

Tato Politika firmy je prohlášením společnosti o jejích záměrech a zásadách v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti. Politika firmy je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot. Zaměstnanci společnosti jsou s Firemní politikou seznamováni, přičemž odpovídají za její plnění.