Czech (Čeština)
Czech (Čeština)
English (en-GB)

Centrála Loukov

Politika firmy

Jsme firmou zaměřenou na obchod spojovacím materiálem. Ve snaze trvale uspokojovat požadavky našich zákazníků na kvalitu produktů i služeb a ve snaze ochránit životní prostředí i zdraví zaměstnanců budujeme efektivní integrovaný systém řízení s uplatněním zásad moderního managementu a oborových mezinárodních norem:

 

  • ČSN EN ISO 9001:2016
    (systém managementu kvality – QMS)

  • ČSN EN ISO 14001:2016
    (systém managementu životního prostředí – EMS)

  • ČSN ISO 45001:2018
    (systém managementu bezpečnosti – SMS)

 

Naším cílem je poskytovat zákazníkům zboží a služby v kvalitě založené na komplexních a stále se rozvíjejících znalostech a tím vybudovat prostředí pro trvalou důvěru a rozvoj.

Při naplňování tohoto motta se soustřeďujeme na následující oblasti:

Přijali jsme proto politiku s mottem:

„Jsme tu pro své zákazníky!“

 

 


1. Integrovaný systém řízení respektující mezinárodní normy

Vycházíme z toho, že integrovaný systém řízení, který respektuje mezinárodně uznávané standardy, je základem neustálého zlepšování všech procesů, hospodářského růstu a zlepšování firemního profilu.

 

V rámci managementu řídíme svůj firemní kontext s vazbou na zainteresované strany a řídíme svá rizika jako nepřetržitý proces.

 

Zlepšování systému managementu společnosti považujeme za nepřetržitý proces. Odstraněny musí být nejen chyby, ale i jejich příčiny.

 

Aktivně zavádíme zásady integrovaného systému řízení do všech externích vztahů majících vliv na kvalitu, environment i bezpečnost, tj. do vztahů se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a státními orgány.

 

2. Právní a etický základ všech aktivit společnosti
Přijímáme závazek, že všechny aktivity společnosti probíhají v souladu s platnými právními normami.

 

K ochraně životního prostředí a ochraně životů a zdraví zaměstnanců i externistů přistupujeme eticky a provádíme opatření i nad rámec závazné legislativy.

 

3. Zlepšování kvality výrobků a služeb
Kvalita v našem pojetí zahrnuje technickou úroveň zboží včetně obalů, úroveň služeb spojených se zbožím, kvalitní komunikaci se zúčastněnými stranami, předvídání budoucích potřeb zákazníků a dlouhodobou udržitelnost všech výše uvedených složek.

 

Řídíme všechny firemní činnosti tak, aby bylo splněno každé reálné specifické přání a očekávání zákazníků.

Problémy a požadavky zákazníků řešíme rychle, vstřícně a s ohledem na potřeby zákazníků a k jejich maximální spokojenosti.

 

4. Odpovědný vztah k životnímu prostředí
Zavádíme pouze logistické technologie s minimálním dopadem na životní prostředí. Dopady nových technologií hodnotíme ještě před rozhodnutím o jejich realizaci.

 

Na trh a k dalšímu zpracování zavádíme pouze takové zboží, u kterého je vyřešeno šetrné použití ve vztahu k životnímu prostředí – při skladování, při užívání i likvidaci.

 

Trvale hledáme možnosti snižování spotřeby energií a vstupujících materiálů.

 

Řídíme množství nebezpečných látek a v součinnosti s dodavateli řešíme množství a druhy odpadů.

 

Důslednou prevencí předcházíme haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí.

5. Odpovědný vztah k životům a zdraví zaměstnanců i návštěvníků firmy

Zlepšujeme pracovní prostředí a hygienu práce. Hodnotíme bezpečnostní rizika všech činností a pracovišť a problémy odstraňujeme podle jejich naléhavosti. rizikovosti

 

Zavádíme technologie s minimálním dopadem na zdraví zaměstnanců i externistů.

 

Systematicky sledujeme a vyhodnocujeme potenciální i skutečnou úrazovost a na základě vyhodnocení přijímáme nápravná a preventivní opatření.

 

Vyžadujeme od svých partnerů dokumentované záruky říká se tomu hodnocení rizik, že při jejich činnosti v areálu naší firmy i mimo něj neohrozí životy a zdraví našich zaměstnanců.

 

Základem pro zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obousměrná komunikace mezi vedením a zaměstnanci, která je otevřená a dokumentovaná. Týká se jak plánů do budoucna v BOZP, tak řešení nastalých problémů.

 

Pravidelně zajišťujeme lékařské prohlídky zaměstnanců u pracovně smluvního lékaře podle schválené kategorizace práce krajskou hygienickou stanicí.

 

Zaměstnavatel pravidelně zajišťuje školení PO – BOZP a odborná školení.

 

6. Vzdělávání a komunikace
K prodávanému zboží poskytujeme zákazníkům potřebné informace.

 

Vzděláváme a motivujeme zaměstnance k provádění činností způsobem odpovědným k životům, zdraví a životnímu prostředí.

 

Otevřeně komunikujeme se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami v záležitosti životního prostředí a bezpečnosti práce. Přijímáme podněty na zlepšování prostředí a reagujeme na ně.

 

Různými formami ověřujeme účinnost vzdělávání a komunikace.

 

7. Součinnost dodavatelů materiálů a služeb
Dodavateléjsounašidůležitípartneřipřizajišťováníkvalityaochranyživotníhoipracovníhoprostředí. Dodavatelé s kvalitně zavedeným systémem řízení kvality mají přednost.

 

Kvalitní otevřenou komunikací, plněním všech (i nepsaných) dohod a seriozní platební politikou vytváříme prostředí důvěry mezi firmou a dodavateli.

 

Prosazujeme ochranu životního prostředí a environmentu u svých smluvních partnerů a upřednostňujeme partnery, kteří uplatňují stejné principy jako my.

 

8. Součinnost zaměstnanců
Kvalifikovaný, informovaný a motivovaný zaměstnanec je naším významným potenciálem. Pečujeme o jeho vzdělávání a informovanost.

 

Vedeme každého zaměstnance k tomu, aby odevzdával pouze bezvadnou práci.

 

Vztahy mezi jednotlivými pracovišti firmy a jednotlivými zaměstnanci jsou založeny na principu zákazník – dodavatel, to znamená, že netolerujeme ani interní nekvalitní práci.

Tato Politika firmy je prohlášením společnosti o jejích záměrech a zásadách v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti. Politika firmy je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot. Zaměstnanci společnosti jsou s Firemní politikou seznamováni, přičemž odpovídají za její plnění.